De website www.wonderlust.amsterdam is eigendom van Wonderlust Content Agency (hierna Wonderlust). Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wonderlust.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Wonderlust op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Wonderlust wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wonderlust behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Informatie op de site

Wonderlust doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie.

Deze site kan links of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door Wonderlust gecontroleerd.
Wonderlust wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Aansprakelijkheid

Wonderlust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal Wonderlust aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Wonderlust In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Wonderlust te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.